OAZa 2 - boja

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok

Voditeljica projekta : Svjetlana Pripeljaš, 098 856 372

Asistentica projekta: Nataša Hlaban, 091 329 3357

Koordinatorica osobnih asistenata: Nada Smrekar, 098 179 2590

Trajanje projekta: 12.01.2021 – 11.09.2022 (20 mjeseci)

Vrijednost projekta: 1.648.064,78 kn (EU potpora 1.648.048,78 kn)

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

20210924_123707

O projektu:

SAŽETAK

Projekt doprinosi socijalnom uključivanju  i povećanju kvalitete života 13 osoba s invaliditetom na području Krapinsko – zagorske i Varaždinske županije kroz omogućavanje nastavka usluge osobne asistencije u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja. Širenjem usluge osobne asistencije sprječava se institucionalizacija i pomiruje poslovni i obiteljski život te senzibilizira cjelokupna zajednica.

CILJ

Povećana socijalna uključenost i unaprijeđena kvaliteta života osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta s područja Krapinsko – zagorske i Varaždinske županije kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Svrha projekta:

Krapinsko-zagorska županija je i dalje na 1.mjestu u RH prema broju osoba s invaliditetom (14,9%, prema podacima HZJZ za 2019.), a analize ukazuju da je još uvijek nerazvijen sustav izvaninstitucionalnih oblika socijalnih usluga. Probleme stvara i činjenica da je područje ruralno, s neadekvatnom prometnom povezanošću, što otežava dostupnost usluga nužnih odraslim OSI, koje često žive u samačkim domaćinstvima, a većina ih ima mali utjecaj na vrstu, kvalitetu i vrijeme pružanja pomoći koja im je neophodna. Visoko mjesto (s 13,7%) u RH zauzima i Varaždinska županija, koja dijeli jednake probleme kada su u pitanju OSI. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, čemu pridonosi i nepristupačnost izgrađenog okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a nerijetko dolazi i do diskriminacije OSI. Nisu adekvatno razvijene ni druge socijalne usluge, a stigmatizacija je i dalje snažno prisutna. Uz to, osobama koje se kreću uz potporu onemogućen je pristup nizu osnovnih usluga, čak i zdravstvenoj zaštiti. Mnoge OSI oslanjaju se na prijatelje ili druge osobe za pomoć, ali u nekim slučajevima dodatnu pomoć mogu si osigurati samo ukoliko imaju financijske mogućnosti. OSI imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostaju pasivne u svom domu. Zahvaljujući podršci dobivenoj primanjem usluge osobne asistencije kroz prethodni projekt korisnici su – jednako kao što će biti i u ovom – bili aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima, a obitelji lakše pomirile poslovni i obiteljski život. Ovim projektom lokalna zajednica nastavlja dobivati izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu, transparentan primjer dobre prakse i biva senzibilizirana, što će na kraju unaprijediti cjelokupno društvo. Dosadašnja iskustva pokazuju da su korisnici usluge OA unaprijedili kvalitetu življenja, što se ogleda kroz primjere da su mnogi našli ili nastavili stari posao, postali aktivniji u udruzi, sklopili partnerske veze, započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, sportske i druge aktivnosti. Njihove obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne budu mogli i prihvatili su prisutnost “treće” osobe u kući koja nije smetnja niti teret, već pomagač cijeloj obitelji, tim više što na taj način znaju da će osoba moći i dalje ostati u svom domu i lokalnoj zajednici. Projekt osigurava NASTAVAK usluge osobnog asistenta za 13 korisnika čime će se daljnje unaprijediti sustav izvaninstitucionalne potpore, kvaliteta života i socijalna uključenost OSI, a planiranim promotivnim I javnim događanjima izravno senzibilizirati cijela zajednica. Projekt time izravno pridonosi ostvarivanju prioriteta poziva i 2. prioritetne osi OPULJP , socijalnom uključivanju OSI u zajednicu putem pružanja usluge osobne asistencije i Specifičnom cilju 9.iv.2: poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, obzirom da će ciljane skupine ovog projekta duže ostati u svom domu. Aktivnosti, ciljevi i rezultati izravno su povezani i doprinose ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 (prioriteta Uključiv rast). Na nacionalnoj razini projekt odgovara na potrebe i mjere Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, Mjera 2. Razvijati i širiti mrežu izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom usmjerenih njihovom punom uključivanju u život zajednice te osigurati dostupnost usluga na regionalnoj razini. Projekt ispunjava i ciljeve Strategije razvoja KZŽ, cilj “Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života” (mjera 2.2.4. Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost).

element2_A4