Osobni asistent-ruka ka neovisnom življenju

ruka ka neovisnom življenju

Prijavitelj:

  • Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije

Partneri na projektu:

  • Društvo multiple skleroze Varaždinske županije
  • Udruga invalida Donja Stubica

Trajanje projekta: 28.03.2017 – 28.03.2019

Vrijednost projekta: 1.687.372,97 kn (85% financirano iz EU, 15% iz državnog proračuna RH)

Voditelj/ica projekta: Svjetlana Pripeljaš

svjetlana@dmskzz.hr; dms.zagorje@email.t-com.hr

mob. 098 856 372

Koordinator/ica osobnih asistenata: Nada Smrekar, mob. 098 1792 590

 

O projektu:

Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja. Svemu tome pridonosi i nepristupačnost izgrađenog okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a nerijetko dolazi i do diskriminacije OSI. Javljaju veći problemi, jer nisu adekvatno razvijene ni druge socijalne usluge, a stigmatizacija je i dalje snažno prisutna. Uz to, osobama koje se kreću uz pomoć, onemogućen je pristup nizu osnovnih usluga, čak i zdravstvenoj zaštiti. Mnoge OSI oslanjaju se na prijatelje ili druge osobe za pomoć, ali u nekim slučajevima, dodatnu pomoć mogu si osigurati samo ukoliko imaju financijske mogućnosti. U svakoj od navedenih situacija OSI imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostanu pasivne u svom domu. Zahvaljujući podršci dobivenoj primanjem usluge osobne asistencije kroz ovaj projekt korisnici će biti aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima, a obitelji lakše pomiriti poslovni i obiteljski život. Lokalna zajednica u kojoj se provodi projekt dobiva izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu, transparentan primjer dobre prakse i biva senzibilizirana, što će na kraju unaprijediti cjelokupno društvo. Projektne aktivnosti, ciljevi i rezultati izravno su povezani i doprinose ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 (prioriteta Uključiv rast). Pružanjem usluge osobne asistencije i zapošljavanjem osobnih asistenata ulažemo u ljudski kapital, socijalno uključujemo ranjive skupine i posredno jačamo konkurentnost europskog gospodarstva, što su neke od mjera za učinkovito provođenje i korištenje ESF-a. Projekt tako pridonosi ciljevima OP Učinkoviti ljudski potencijali – zapošljavanjem osobnih asistenata pridonosimo socijalnoj uključenosti OSI, ulaganju u zapošljavanje i tržište rada, asistenti unapređuju svoje vještine te će se i nakon provedbe projekta lakše integrirati na tržište, čime izravno pridonosimo njihovom cjeloživotnom učenju i obrazovanju. Projekt time izravno doprinosi OP ULJP i njegovoj prioritetnoj osi 2, socijalnom uključivanju OSI u zajednicu, putem pružanja usluge osobne asistencije kao i Specifičnom cilju 9.iv.2: poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, obzirom da će ciljane skupine ovog projekta duže ostati u svom domu. Na nacionalnoj razini projekt odgovara na potrebe i mjere Strategije razvoja sustava socijalne skrbi u RH 2011-2016, Mjera 2.5. Članovi obitelji OSI povećati će usklađenosti obiteljskog i poslovnog života, kao što je i razvoj usluga (servisa) za obitelji u riziku, djecu i starije osobe, što je od iznimnog je značenja za osnaživanje obitelji, održanje njene kohezije i suzbijanje socijalne isključenosti. Projektom doprinosimo i jačanju inicijativa koje podržavaju partnerstva različitih pružatelja usluga na lokalnoj razini (Mjera 2.6. Organizacije civilnog društva) kao i Mjeri 4.5.Širenje mreže usluga socijalne skrbi. Projekt je u sinergiji Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz područje djelovanja 2.1.Obitelj – Mjera 5.-osigurati različite oblike kvalitetne izvaninstitucionalne podrške OSI i članovima njihovih obitelji radi omogućavanja slobode izbora (osiguravanje kvalitetnog zadovoljavanja potreba osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u svrhu neovisnog življenja),zatim područje djelovanja: Socijalna skrb i mirovinsko osiguranje – Mjera 5.Razviti sustav mobilnih službi podrške u lokalnoj zajednici. Projekt je u potpunosti usklađen i sa Strategijom razvoja KZŽ, ciljem “Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života” (mjera 2.2.4. Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost) Dosadašnja iskustva koja partneri imaju pokazuju da su korisnici usluge OA unaprijedili kvalitetu življenja što se ogleda kroz primjere da su mnogi našli ili nastavili stari posao, postali aktivniji u udruzi, sklopili partnerske veze, započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u kulturne, sportske i druge aktivnosti. Njihove obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne budu mogli i prihvatili su prisutnost “treće” osobe u kući koja nije smetnja niti teret, već pomagač cijeloj obitelji, tim više što na taj način znaju da će osoba moći i dalje ostati u svom domu i lokalnoj zajednici. Širenjem usluge osobne asistencije partneri će uključiti 13 korisnika čime će se unaprijediti sustav izvaninstitucionalne potpore, unaprijediti kvaliteta života i socijalna uključenost OSI, a planiranim promotivnim javnim događanjima izravno senzibilizirati cijela zajednica.

Kroz projekt se pruža usluga osobne asistencije za ukupno 13 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i zapošljava se ukupno 13 osobnih asistenata.

U sklopu projekta tiskalo se nekoliko promotivnih materijala.

 

Plakat:

plakat

 

Kišobran:

DMS kisobran

Roll-up:

Mockup - Rollup

 

Majce:

DMS T-SHIRT